นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่อง  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

( General Data Protection Regulation: Policy )

 

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ( Customer ) คู่ค้า ( Supplier ) ของพนักงาน ( Employee ) และหรือของผู้เกี่ยวข้อง ( Visitor or All concerned ) กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นความลับใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

 1.      บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
 2.      บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จําเป็นในการบริหารงาน หรือ ตามที่กฎหมายกําหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
 3.      บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ การใช้ข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก
 4.      บริษัทฯ จัดให้มีระบบการเก็บ การใช้  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม ปกปิดเป็นความลับ 
           ลูกจ้าง ยอมรับว่าเอกสาร ข้อมูลใดๆ ที่ให้ต่อนายจ้าง เป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้นายจ้างใช้งาน ตรวจสอบ เรียกเพิ่ม เก็บรักษา ได้ตามความจำเป็นตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกัน และหลังพ้นสภาพไปแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
           ลูกค้า/คู่ค้า
    ยอมรับว่าเอกสาร ข้อมูลใดๆ ที่ให้ต่อบริษัทฯ  เป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้บริษัทฯ ใช้งาน ตรวจสอบ เรียกเพิ่ม เก็บรักษา ได้ตามความจำเป็นตลอดเวลาที่เป็นลูกค้า/คู่ค้าร่วมกัน และหลังสิ้นสุดสัญญาไปแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 1.      บริษัทฯ จัดให้มีผู้ประมวลผล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล เพื่อให้ มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์  ไม่นําไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรือไม่ทําให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล
 2.      ข้อมูลที่มีการควบคุมเฉพาะ เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์  ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา การเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม หากจําเป็นต้องใช้  บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดวังเป็นความลับ
 3.      เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ง่ายตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา
 4.      เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะเก็บและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย
 5.      การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด
 6.   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บและใช้งาน บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นําไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทําลายข้อมูลนี้  โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุดจะดําเนินคดีถึงที่สุดรวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจํานวนตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
 7.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 8.   ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
       -หมายเลขโทรศัพท์: 02 290 8500
       -อีเมล: crm-th@rentokil-initial.com
       -สถานที่ติดต่อ: บริษัท แคนนอน เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 160 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็ปไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป